NEWS

  Event: В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2-001-0743-C01. Тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет:"Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготраен нематериален актив (ДНА) с 11 обособени позиции“.
  Date: Срок за подаване на оферти: до 17.00 ч. на 07.07.2016 г. Линк за сваляне на тръжната документация ще намерите в синия банер в ляво в секцията "Download Catalogue"
  Place:

  At your service

  • logos
  • logos
  • logos